Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen

#27 4 Phong cách làm cha mẹ - Nuôi dạy con phổ biến

September 19, 2020 Tu-Anh Nguyen Episode 27
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#27 4 Phong cách làm cha mẹ - Nuôi dạy con phổ biến
Chapters
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#27 4 Phong cách làm cha mẹ - Nuôi dạy con phổ biến
Sep 19, 2020 Episode 27
Tu-Anh Nguyen

4 PHONG CÁCH LÀM CHA MẸ PHỔ BIẾN – CÁCH NÀO ĐỂ DẠY CON HIỆU QUẢ?

 

Nhà tâm lý học và phát triển trẻ em Diana Baumrind sau quá trình nghiên cứu, quan sát từ việc giao tiếp và mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái, dựa trên 3 yếu tố: mức độ can thiệp và chấp nhận; mức độ kiểm soát, mức độ cho con quyền quyết định; bà đã chỉ ra 4 phong cách làm cha mẹ - nuôi dạy con phổ biến:

  

 1.    Phong cách làm cha mẹ Không quan tâm

 2.    Phong cách làm cha mẹ Dễ dãi

 3.    Phong cách làm cha mẹ Độc đoán

 4.    Phong cách làm cha mẹ Quyết đoán

 Đâu là cách hiệu quả nhất để dạy con thành công và tích cực?

Cùng nghe tập podcast này nhé


- - - - -

 Tu-Anh Nguyen

 HeartWise® Parent Coach

 Certified Positive Discipline Parent Educator

 www.happyparenting.vn

 

Show Notes

4 PHONG CÁCH LÀM CHA MẸ PHỔ BIẾN – CÁCH NÀO ĐỂ DẠY CON HIỆU QUẢ?

 

Nhà tâm lý học và phát triển trẻ em Diana Baumrind sau quá trình nghiên cứu, quan sát từ việc giao tiếp và mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái, dựa trên 3 yếu tố: mức độ can thiệp và chấp nhận; mức độ kiểm soát, mức độ cho con quyền quyết định; bà đã chỉ ra 4 phong cách làm cha mẹ - nuôi dạy con phổ biến:

  

 1.    Phong cách làm cha mẹ Không quan tâm

 2.    Phong cách làm cha mẹ Dễ dãi

 3.    Phong cách làm cha mẹ Độc đoán

 4.    Phong cách làm cha mẹ Quyết đoán

 Đâu là cách hiệu quả nhất để dạy con thành công và tích cực?

Cùng nghe tập podcast này nhé


- - - - -

 Tu-Anh Nguyen

 HeartWise® Parent Coach

 Certified Positive Discipline Parent Educator

 www.happyparenting.vn