Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen

#28 2-4 tuổi, con không ích kỉ, con chỉ chưa biết cách chia sẻ thôi

September 26, 2020 Tu-Anh Nguyen Episode 28
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#28 2-4 tuổi, con không ích kỉ, con chỉ chưa biết cách chia sẻ thôi
Chapters
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#28 2-4 tuổi, con không ích kỉ, con chỉ chưa biết cách chia sẻ thôi
Sep 26, 2020 Episode 28
Tu-Anh Nguyen

Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi không chia sẻ, nhường nhịn có phải là ích kỉ, là xấu tính không?

Hiểu về mốc phát triển nhận thức của con trong giai đoạn này.

Dạy con bắt đầu biết chia sẻ như thế nào?

- - - - - 
Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh Nguyen

Tu-Anh Nguyen
HeartWise® Parent Coach
Certified Positive Discipline Parent Educator
www.happyparenting.vn

Show Notes

Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi không chia sẻ, nhường nhịn có phải là ích kỉ, là xấu tính không?

Hiểu về mốc phát triển nhận thức của con trong giai đoạn này.

Dạy con bắt đầu biết chia sẻ như thế nào?

- - - - - 
Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh Nguyen

Tu-Anh Nguyen
HeartWise® Parent Coach
Certified Positive Discipline Parent Educator
www.happyparenting.vn