Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen

#30 Khủng hoảng tuổi lên 2 - Khi câu cửa miệng luôn là "Không"

October 11, 2020 Tu-Anh Nguyen Episode 30
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#30 Khủng hoảng tuổi lên 2 - Khi câu cửa miệng luôn là "Không"
Chapters
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#30 Khủng hoảng tuổi lên 2 - Khi câu cửa miệng luôn là "Không"
Oct 11, 2020 Episode 30
Tu-Anh Nguyen

Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không”, em bé sắp 2 tuổi đang cố gắng nói những điều gì? Bố mẹ có thể làm những gì để chuẩn bị chào đón tuổi lên 2 của con không còn áp lực?


- - - - - 
Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh Nguyen

Tu-Anh Nguyen
HeartWise® Parent Coach
Certified Positive Discipline Parent Educator
www.happyparenting.vn

Show Notes

Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không”, em bé sắp 2 tuổi đang cố gắng nói những điều gì? Bố mẹ có thể làm những gì để chuẩn bị chào đón tuổi lên 2 của con không còn áp lực?


- - - - - 
Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh Nguyen

Tu-Anh Nguyen
HeartWise® Parent Coach
Certified Positive Discipline Parent Educator
www.happyparenting.vn