Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen

#31 Làm sao để khủng hoảng tuổi lên 3 trôi qua nhẹ nhàng?

October 17, 2020 Tu-Anh Nguyen Episode 31
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#31 Làm sao để khủng hoảng tuổi lên 3 trôi qua nhẹ nhàng?
Chapters
Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen
#31 Làm sao để khủng hoảng tuổi lên 3 trôi qua nhẹ nhàng?
Oct 17, 2020 Episode 31
Tu-Anh Nguyen

Sau giai đoạn Khủng hoảng tuổi lên 2: Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không” – bố mẹ sẽ tiếp tục có một trải nghiệm mới có tên gọi “Khủng hoảng tuổi lên 3”.

Tập podcast này mình sẽ chia sẻ về:

- Điều gì đang xảy ra ở tuổi lên 3?

- Bố mẹ nên làm gì khi con đang trong giai đoạn Khủng hoảng tuổi lên 3?- - - - - 
Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh Nguyen

Tu-Anh Nguyen
HeartWise® Parent Coach
Certified Positive Discipline Parent Educator
www.happyparenting.vn

Show Notes

Sau giai đoạn Khủng hoảng tuổi lên 2: Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không” – bố mẹ sẽ tiếp tục có một trải nghiệm mới có tên gọi “Khủng hoảng tuổi lên 3”.

Tập podcast này mình sẽ chia sẻ về:

- Điều gì đang xảy ra ở tuổi lên 3?

- Bố mẹ nên làm gì khi con đang trong giai đoạn Khủng hoảng tuổi lên 3?- - - - - 
Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh Nguyen

Tu-Anh Nguyen
HeartWise® Parent Coach
Certified Positive Discipline Parent Educator
www.happyparenting.vn